TOTP là gì? Ý nghĩa của từ totp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

TOTP là gì? Ý nghĩa của từ totp

TOTP là gì ?

TOTP là “Time-based One-Time Password” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOTP

TOTP có nghĩa “Time-based One-Time Password”, dịch sang tiếng Việt là “Mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian”.

TOTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOTP là “Time-based One-Time Password”.

Một số kiểu TOTP viết tắt khác:
+ Top Of The Pops: Trên cùng của Pops.

Post Top Ad