WFMS là gì? Ý nghĩa của từ wfms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

WFMS là gì? Ý nghĩa của từ wfms

WFMS là gì ?

WFMS là “Woman's Foreign Missionary Society” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WFMS

WFMS có nghĩa “Woman's Foreign Missionary Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hội Truyền giáo Nước ngoài của Phụ nữ”.

WFMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WFMS là “Woman's Foreign Missionary Society”.

Một số kiểu WFMS viết tắt khác:
+ Workflow Management System: Hệ thống quản lý quy trình làm việc.
+ Women's Foreign Ministry Society: Hội Phụ nữ Bộ Ngoại giao.

Post Top Ad