BEPS là gì? Ý nghĩa của từ beps - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

BEPS là gì? Ý nghĩa của từ beps

BEPS là gì ?

BEPS là “Base-Erosion and Profit-Shifting” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BEPS

BEPS có nghĩa “Base-Erosion and Profit-Shifting”, dịch sang tiếng Việt là “Xói mòn cơ sở và dịch chuyển lợi nhuận”.

BEPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BEPS là “Base-Erosion and Profit-Shifting”.

Một số kiểu BEPS viết tắt khác:
+ Built Environment Professionals: Chuyên gia môi trường được xây dựng.
+ Bulk Electronic Payment System: Hệ thống thanh toán điện tử hàng loạt.
+ BioEnvironmental Polymer Society: Hiệp hội Polymer môi trường sinh học.
+ Brunswick East Primary School: Trường tiểu học Brunswick East.
+ British Embassy Preparatory School: Trường dự bị Đại sứ quán Anh.
+ Board of Ethics and Professional Standards: Ban Đạo đức và Tiêu chuẩn Nghề nghiệp.

Post Top Ad