EYH là gì? Ý nghĩa của từ eyh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

EYH là gì? Ý nghĩa của từ eyh

EYH là gì ?

EYH là “Expanding Your Horizons” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EYH

EYH có nghĩa “Expanding Your Horizons”, dịch sang tiếng Việt là “Mở rộng chân trời của bạn”.

EYH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EYH là “Expanding Your Horizons”.

Post Top Ad