COOL là gì? Ý nghĩa của từ cool - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

COOL là gì? Ý nghĩa của từ cool

COOL là gì ?

COOL là “Country Of Origin Labeling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COOL

COOL có nghĩa “Country Of Origin Labeling”, dịch sang tiếng Việt là “Ghi nhãn quốc gia xuất xứ”.

COOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COOL là “Country Of Origin Labeling”.

Một số kiểu COOL viết tắt khác:
+ Campus Outreach Opportunity League: Giải đấu cơ hội tiếp cận khuôn viên.
+ Cayuga: Our Oral Legacy: Cayuga: Di sản truyền miệng của chúng tôi.
+ Canberra's Own Outstanding List: Danh sách nổi bật của riêng Canberra.

Post Top Ad