ANNI là gì? Ý nghĩa của từ anni - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

ANNI là gì? Ý nghĩa của từ anni

ANNI là gì ?

ANNI là “Asian NGO Network on National Human Rights Institutions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANNI

ANNI có nghĩa “Asian NGO Network on National Human Rights Institutions”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới NGO Châu Á về các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia”.

ANNI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANNI là “Asian NGO Network on National Human Rights Institutions”.

Post Top Ad