CHTT là gì? Ý nghĩa của từ chtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

CHTT là gì? Ý nghĩa của từ chtt

CHTT là gì ?

CHTT là “Chicago Heights Terminal Transfer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CHTT

CHTT có nghĩa “Chicago Heights Terminal Transfer”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển nhà ga Chicago Heights”.

CHTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHTT là “Chicago Heights Terminal Transfer”.

Post Top Ad