CTPB là gì? Ý nghĩa của từ ctpb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

CTPB là gì? Ý nghĩa của từ ctpb

CTPB là gì ?

CTPB là “Conflict Transformation and Peace-building” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTPB

CTPB có nghĩa “Conflict Transformation and Peace-building”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển hóa Xung đột và Xây dựng Hòa bình”.

CTPB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTPB là “Conflict Transformation and Peace-building”.

Một số kiểu CTPB viết tắt khác:
+ Carboxyl-terminated polybutadiene: Polybutadien kết thúc bằng cacboxyl.

Post Top Ad