CWA là gì? Ý nghĩa của từ cwa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

CWA là gì? Ý nghĩa của từ cwa

CWA là gì ?

CWA là “Cognitive Work Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CWA

CWA có nghĩa “Cognitive Work Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích công việc nhận thức”.

CWA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CWA là “Cognitive Work Analysis”.

Một số kiểu CWA viết tắt khác:
+ Catch Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật bắt.
+ Clean Water Act: Đạo luật nước sạch.
+ Civil Works Administration: Quản lý công trình dân dụng.
+ Communications Workers of America: Nhân viên truyền thông của Mỹ.
+ Concerned Women for America: Phụ nữ quan tâm đến nước Mỹ.
+ Continental Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật lục địa.
+ Canadian Welding Association: Hiệp hội hàn Canada.
+ Closed-World Assumption: Giả định thế giới khép kín.
+ County Warning Area: Khu vực cảnh báo của quận.
+ Century Wrestling Alliance: Liên minh đấu vật thế kỷ.
+ Chinese Wushu Association: Hiệp hội Wushu Trung Quốc.
+ Crime Writers Association: Hiệp hội nhà văn tội phạm.
+ Cine Writers Association: Hiệp hội nhà văn điện ảnh.
+ Championship Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật vô địch.
+ Chemical Weapon Agent: Đại lý vũ khí hóa học.
+ Chemical Warfare Agents: Đại lý chiến tranh hóa học.
+ Committee on Women's Athletics: Ủy ban về điền kinh nữ.
+ Continental Wrestling Alliance: Liên minh đấu vật lục địa.
+ Clackamas Web Academy: Học viện Web Clackamas.
+ Contemporary Wayang Archive: Kho lưu trữ Wayang đương đại.
+ Chemical Warfare Agent: Đại lý chiến tranh hóa học.
+ Changsha WES Academy: Học viện WES Trường Sa.
+ Center Weather Advisory: Trung tâm tư vấn thời tiết.
+ College of West Africa: Cao đẳng Tây Phi.
+ Concerned Women of America: Phụ nữ quan tâm của Mỹ.
+ Canadian Wheat Alliance: Liên minh lúa mì Canada.
+ Central Wisconsin Airport: Sân bay Trung tâm Wisconsin.
+ Central Water Authority: Cơ quan cấp nước trung ương.
+ Cascade Water Alliance: Liên minh nước Cascade.
+ Cycling Without Age: Đạp Xe Không Tuổi.
+ Cardroom Workers Amalgamation: Hợp nhất công nhân phòng bài.
+ Chicago Women in Architecture: Phụ nữ Chicago trong Kiến trúc.
+ Clive Wilkinson Architects: Kiến trúc sư Clive Wilkinson.
+ Chinese Weightlifting Association: Hiệp hội cử tạ Trung Quốc.
+ Carolina Wrestling Alliance: Liên minh đấu vật Carolina.
+ Center Weather Advisories: Trung tâm tư vấn thời tiết.
+ Commemorative Works Act: Đạo luật công trình kỷ niệm.
+ Clive Wilkinson & Associates: Clive Wilkinson & Cộng sự.
+ Champion Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật vô địch.
+ Community Workforce Agreement: Thỏa thuận lực lượng lao động cộng đồng.
+ California Workforce Association: Hiệp hội lực lượng lao động California.
+ Charles Walton & Associates: Charles Walton & Cộng sự.
+ Cat Writers' Association: Hiệp hội nhà văn mèo.
+ China Writers Association: Hiệp hội nhà văn Trung Quốc.
+ Civilian Works Administration: Quản lý công trình dân dụng.
+ Canadian Wheelmen's Association: Hiệp hội Wheelmen Canada.
+ Cardroom Workers Amalamgation: Cardroom Nhân viên Amalamgation.

Post Top Ad