TERA là gì? Ý nghĩa của từ tera - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

TERA là gì? Ý nghĩa của từ tera

TERA là gì ?

TERA là “Temporary Equipment Restraint Aid” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TERA

TERA có nghĩa “Temporary Equipment Restraint Aid”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ hạn chế thiết bị tạm thời”.

TERA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TERA là “Temporary Equipment Restraint Aid”.

Một số kiểu TERA viết tắt khác:
+ Toxicology Excellence for Risk Assessment: Chất độc xuất sắc để đánh giá rủi ro.
+ Temporary Emergency Relief Administration: Quản lý cứu trợ khẩn cấp tạm thời.
+ Topfree Equal Rights Association: Hiệp hội quyền bình đẳng Topfree.
+ Texas Equal Rights Association: Hiệp hội quyền bình đẳng Texas.

Post Top Ad