DOA là gì? Ý nghĩa của từ doa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

DOA là gì? Ý nghĩa của từ doa

DOA là gì ?

DOA là “Decomposition Odor Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOA

DOA có nghĩa “Decomposition Odor Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích mùi phân hủy”.

DOA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DOA là “Decomposition Odor Analysis”.

Một số kiểu DOA viết tắt khác:
+ Dead Or Alive: Chết hay sống.
+ Department Of Airports: cục hàng không.
+ Direction Of Arrival: Hướng đến.
+ Disciples Of Apocalypse: Đệ tử khải huyền.
+ Dead On Arrival: Chết đến nơi.
+ Department Of Agriculture: Sở Nông nghiệp.
+ Department Of Antiquities: Sở cổ vật.
+ Dioctyl adipate: Dioctyl mỡ.
+ Department Of Anti-Racism: Cục chống phân biệt chủng tộc.
+ Department Of Archaeology: Khoa Khảo cổ học.
+ Dominant Optic Atrophy: Teo quang chiếm ưu thế.
+ Defence Of Australia: Quốc phòng Úc.
+ Design Organization Approval: Phê duyệt tổ chức thiết kế.
+ Drug Observation Agency: Cơ quan giám sát ma túy.
+ Design Organisation Approval: Phê duyệt tổ chức thiết kế.
+ Director Of Authority: Giám đốc Cơ quan.
+ Department of Occult Armaments: Bộ vũ khí huyền bí.
+ Department Of Aviation: Cục hàng không.
+ Antiquities Of Jordan: Cổ vật của Jordan.
+ Directorate Of Archaeology: Tổng cục Khảo cổ học.
+ Department Of Administration: Phòng hành chính.
+ Department Of Air: Cục hàng không.
+ Date Of Announcement: Ngày thông báo.
+ Department Of Aborigines: Sở thổ dân.

Post Top Ad