EEPROM là gì? Ý nghĩa của từ eeprom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

EEPROM là gì? Ý nghĩa của từ eeprom

EEPROM là gì ?

EEPROM là “Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EEPROM

EEPROM có nghĩa “Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory”, dịch sang tiếng Việt là “Điện xóa được Programmable Read-Only Memory”.

EEPROM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EEPROM là “Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory”.

Post Top Ad