ERD là gì? Ý nghĩa của từ erd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

ERD là gì? Ý nghĩa của từ erd

ERD là gì ?

ERD là “Entity Relation Diagrams” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ERD

ERD có nghĩa “Entity Relation Diagrams”, dịch sang tiếng Việt là “Sơ đồ quan hệ thực thể”.

ERD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ERD là “Entity Relation Diagrams”.

Một số kiểu ERD viết tắt khác:
+ Extended Reach Drilling: Khoan tiếp cận mở rộng.
+ Emerging Risks Directorate: Ban giám đốc rủi ro mới nổi.
+ Emergency Repair Disk: Đĩa sửa chữa khẩn cấp.
+ Entity Relationship Diagrams: Sơ đồ mối quan hệ thực thể.
+ Explosive Regulatory Division: Bộ phận điều tiết chất nổ.
+ Economic Relations Division: Phòng Quan hệ kinh tế.
+ Evolutionary Rapid Development: Phát triển nhanh tiến hóa.
+ Economics and Research Department: Khoa Kinh tế và Nghiên cứu.
+ Explosives Regulatory Division: Cục quản lý chất nổ.
+ Elastic Recoil Detection: Phát hiện độ giật đàn hồi.
+ Emergency Reserve Decoration: Trang trí dự trữ khẩn cấp.
+ Event-Related Desynchronization: Không đồng bộ hóa liên quan đến sự kiện.
+ Evolutionary RNA Design: Thiết kế RNA tiến hóa.
+ Extraterrestrial Research Division: Bộ phận nghiên cứu ngoài trái đất.
+ Emergency Response Division: Bộ phận ứng phó khẩn cấp.
+ Environment, Resources and Development: Môi trường, Tài nguyên và Phát triển.
+ Ethnic/Racial Discrimination: Phân biệt sắc tộc/chủng tộc.
+ Enhanced Respiratory Disease: Tăng cường bệnh hô hấp.
+ Eastern Research Division: Phòng nghiên cứu phương Đông.
+ Enhanced Reductive Dechlorination: Khử clo tăng cường.
+ European Report on Development: Báo cáo Châu Âu về Phát triển.

Post Top Ad