FES là gì? Ý nghĩa của từ fes - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

FES là gì? Ý nghĩa của từ fes

FES là gì ?

FES là “Flywheel Energy Storage” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FES

FES có nghĩa “Flywheel Energy Storage”, dịch sang tiếng Việt là “Lưu trữ năng lượng bánh đà”.

FES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FES là “Flywheel Energy Storage”.

Một số kiểu FES viết tắt khác:
+ iron(II) sulfide: Sắt(II) sunfua.
+ Family Environment Scale: Quy mô môi trường gia đình.
+ For Embedded Systems: Đối với hệ thống nhúng.
+ Front Electric Sustainer: Bộ phận giữ điện phía trước.
+ Frame End Signal: Tín hiệu kết thúc khung.
+ Front-end electric sustaining: Duy trì điện phía trước.
+ Faculty of Earth Sciences: Khoa Khoa học Trái đất.
+ Friedrich Ebert Foundation: Quỹ Friedrich Ebert.
+ Functional Electrical Stimulation: Kích thích điện chức năng.
+ Female Education in the East: Giáo dục nữ ở phương Đông.
+ Family Expenditure Survey: Khảo sát chi tiêu gia đình.
+ Flat Earth Society: Xã hội trái đất phẳng.
+ Foundation English School: Trường Anh ngữ Dự bị.
+ Faculty of Economic Sciences: Khoa Khoa học Kinh tế.
+ Farm Equipment Sector: Lĩnh vực thiết bị nông nghiệp.
+ Fine Error Sensor: Cảm biến lỗi tốt.
+ Fusion Energy Sciences: Khoa học năng lượng nhiệt hạch.

Post Top Ad