IC50 là gì? Ý nghĩa của từ ic50 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

IC50 là gì? Ý nghĩa của từ ic50

IC50 là gì ?

IC50 là “Inhibitory concentration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IC50

IC50 có nghĩa “Inhibitory concentration”, dịch sang tiếng Việt là “Nồng độ ức chế”.

IC50 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IC50 là “Inhibitory concentration”.

Post Top Ad