MNSD là gì? Ý nghĩa của từ mnsd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

MNSD là gì? Ý nghĩa của từ mnsd

MNSD là gì ?

MNSD là “Marple Newtown School District” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MNSD

MNSD có nghĩa “Marple Newtown School District”, dịch sang tiếng Việt là “Học khu Marple Newtown”.

MNSD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MNSD là “Marple Newtown School District”.

Một số kiểu MNSD viết tắt khác:
+ National Movement for the Development Society: Phong trào Quốc gia vì Xã hội Phát triển.

Post Top Ad