MUL là gì? Ý nghĩa của từ mul - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

MUL là gì? Ý nghĩa của từ mul

MUL là gì ?

MUL là “Minhaj University Lahore” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MUL

MUL có nghĩa “Minhaj University Lahore”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Minhaj Lahore”.

MUL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MUL là “Minhaj University Lahore”.

Một số kiểu MUL viết tắt khác:
+ Metropolitan Urban Limit: Giới hạn đô thị đô thị.
+ Maruti Udyog Ltd.: Công ty TNHH Maruti Udyog.
+ Muslim League: Liên đoàn Hồi giáo.
+ Movimiento Universitario Liberacionista.
+ Marginal Utility of Leisure: Tiện ích cận biên của giải trí.
+ Maruti Udyog Limited: Công ty TNHH Maruti Udyog.

Post Top Ad