OPP là gì? Ý nghĩa của từ opp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

OPP là gì? Ý nghĩa của từ opp

OPP là gì ?

OPP là “Obligatory Passage Point” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OPP

OPP có nghĩa “Obligatory Passage Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm thông hành bắt buộc”.

OPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OPP là “Obligatory Passage Point”.

Một số kiểu OPP viết tắt khác:
+ Ontario Provincial Police: Cảnh sát tỉnh Ontario.
+ Oil Pollution Prevention: Ngăn ngừa ô nhiễm dầu.
+ Original Project Proponent: Người đề xuất dự án ban đầu.
+ biaxially-oriented polypropylene: polypropylen định hướng hai chiều.
+ One Peoples Project: Dự án Một dân tộc.
+ pyrophosphate: pyrophotphat.
+ Orleans Parish Prison: Nhà tù Giáo xứ Orleans.
+ One People Party: Đảng Một Dân.
+ Original People's Party: Đảng nhân dân nguyên thủy.
+ Office of the Public Protector: Văn phòng Bảo vệ Công cộng.
+ Ovine Progressive Pneumonia: Bệnh viêm phổi tiến triển ở gia cầm.
+ Omega Psi Phi.
+ Office of Polar Programs: Văn phòng chương trình vùng cực.
+ Office of Public Prosecutions: Văn phòng công tố.
+ Office of Public Policy: Văn phòng chính sách công.
+ Office of Pesticide Programs: Văn phòng Chương trình Thuốc trừ sâu.
+ Office of Planning and Budget: Phòng Kế hoạch và Ngân sách.
+ Overseas Preparatory Programme: Chương trình dự bị ở nước ngoài.
+ Operational Planning Process: Quy trình lập kế hoạch hoạt động.
+ Orangi Pilot Project: Dự án thí điểm cam.
+ Oxogestone phenpropionate.
+ Object Push Profile: Hồ sơ đẩy đối tượng.
+ Otago Press and Produce: Báo chí và sản xuất Otago.
+ Offload Preparation Party: Bữa tiệc chuẩn bị giảm tải.
+ Open Prosthetics Project: Mở dự án giả.
+ Office of Policy and Planning: Văn phòng Chính sách và Kế hoạch.
+ Onsu Pangan Perkasa.
+ Onshore Processing Plant: Nhà máy chế biến trên bờ.
+ Outreach Process Partners: Đối tác quy trình tiếp cận.
+ Off-Peak Pass: Vượt qua giờ cao điểm.
+ Original Prose & Poetry: Văn xuôi gốc & Thơ.

Post Top Ad