PNAS là gì? Ý nghĩa của từ pnas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

PNAS là gì? Ý nghĩa của từ pnas

PNAS là gì ?

PNAS là “Proceedings of the National Academy of Sciences” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PNAS

PNAS có nghĩa “Proceedings of the National Academy of Sciences”, dịch sang tiếng Việt là “Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia”.

PNAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PNAS là “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Một số kiểu PNAS viết tắt khác:
+ Phosphate:Na+ Symporter: Photphat:Na+ Symporter.

Post Top Ad