SHO là gì? Ý nghĩa của từ sho - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

SHO là gì? Ý nghĩa của từ sho

SHO là gì ?

SHO là “Super High Output” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHO

SHO có nghĩa “Super High Output”, dịch sang tiếng Việt là “Sản lượng siêu cao”.

SHO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHO là “Super High Output”.

Một số kiểu SHO viết tắt khác:
+ Senior House Officer: Cán bộ Nhà cao cấp.
+ Simple Harmonic Oscillator: Dao động điều hòa đơn giản.
+ Station House Officer: Cán bộ nhà ga.
+ Self-Help Organization: Tổ Chức Tự Lực.
+ Self-Help Organizations: Các tổ chức tự lực.
+ Student Honor Organization: Tổ chức danh dự sinh viên.
+ Synthetic Holographic Observation: Quan sát ba chiều tổng hợp.
+ Senate Historical Office: Văn phòng lịch sử Thượng viện.
+ Student Honors Organization: Tổ chức danh dự sinh viên.

Post Top Ad