PLU là gì? Ý nghĩa của từ plu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

PLU là gì? Ý nghĩa của từ plu

PLU là gì ?

PLU là “Price Look-Up” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PLU

PLU có nghĩa “Price Look-Up”, dịch sang tiếng Việt là “Tra cứu giá”.

PLU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PLU là “Price Look-Up”.

Một số kiểu PLU viết tắt khác:
+ Pacific Lutheran University: Đại học Pacific Lutheran.
+ People Like Us: Mọi người thích chúng ta.
+ Poor Law Union: Liên minh luật nghèo.
+ Parks and Land Use: Công viên và sử dụng đất.
+ Program Library Unit: Đơn vị thư viện chương trình.
+ Pluralistic Universe: vũ trụ đa nguyên.
+ Poor Law Unions: Hiệp hội luật nghèo.
+ Phi Lambda Upsilon.
+ Pacific Languages Unit: Đơn vị Ngôn ngữ Thái Bình Dương.

Post Top Ad