TOC là gì? Ý nghĩa của từ toc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

TOC là gì? Ý nghĩa của từ toc

TOC là gì ?

TOC là “Total Organic Carbon” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOC

TOC có nghĩa “Total Organic Carbon”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng lượng carbon hữu cơ”.

TOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOC là “Total Organic Carbon”.

Một số kiểu TOC viết tắt khác:
+ Theory Of Constraints: Lý thuyết ràng buộc.
+ Tactical Operations Center: Trung tâm điều hành chiến thuật.
+ Tournament Of Champions: Giải đấu của nhà vô địch.
+ Total Operating Characteristic: Tổng số hoạt động đặc trưng.
+ Transnational Organized Crime: Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
+ Theory Of Change: Lý thuyết thay đổi.
+ Table Of Contents: Mục lục.
+ Train Operating Company: Công ty điều hành tàu hỏa.
+ Tools Of Change: Công cụ thay đổi.
+ The Online Citizen: Công dân trực tuyến.
+ Transnational Organised Crime: Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
+ Traditional Owner Corporation: Tổng công ty chủ sở hữu truyền thống.
+ Total Organic Content: Tổng nội dung hữu cơ.
+ Tactical Operation Centers: Trung tâm điều hành chiến thuật.
+ Technical Oversight Committee: Ủy ban giám sát kỹ thuật.
+ Target Oriented Curriculum: Chương trình định hướng mục tiêu.
+ Tactical Operations Centre: Trung tâm điều hành chiến thuật.
+ Technical Operations Center: Trung tâm điều hành kỹ thuật.
+ The Objectivist Center: Trung tâm khách quan.
+ Train Operating Conditions: Điều kiện vận hành tàu hỏa.
+ Time Of Colonization: Thời gian thuộc địa.
+ Time Of Concentration: Thời gian tập trung.
+ Tennis On Campus: Quần vợt trong khuôn viên trường.
+ Theory Of Computing: Lý thuyết máy tính.
+ Transit Oriented Communities: Cộng đồng định hướng quá cảnh.
+ Test-Of-Cure: Thử nghiệm chữa bệnh.
+ Tactical Operation Center: Trung tâm điều hành chiến thuật.
+ Thailand Outlook Channel: Kênh Outlook Thái Lan.

Post Top Ad