UCLES là gì? Ý nghĩa của từ ucles - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

UCLES là gì? Ý nghĩa của từ ucles

UCLES là gì ?

UCLES là “University of Cambridge Local Examinations Syndicate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UCLES

UCLES có nghĩa “University of Cambridge Local Examinations Syndicate”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức khảo thí địa phương của Đại học Cambridge”.

UCLES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UCLES là “University of Cambridge Local Examinations Syndicate”.

Một số kiểu UCLES viết tắt khác:
+ University College London Echelle Spectrograph: Máy quang phổ Echelle của Đại học College London.

Post Top Ad