UNIDROIT là gì? Ý nghĩa của từ unidroit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

UNIDROIT là gì? Ý nghĩa của từ unidroit

UNIDROIT là gì ?

UNIDROIT là “International Institute for the Unification of Private Law” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UNIDROIT

UNIDROIT có nghĩa “International Institute for the Unification of Private Law”, dịch sang tiếng Việt là “Viện quốc tế về thống nhất luật tư”.

UNIDROIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UNIDROIT là “International Institute for the Unification of Private Law”.

Một số kiểu UNIDROIT viết tắt khác:
+ International Institution for the Unification of Private Law: Tổ chức quốc tế về thống nhất luật tư.

Post Top Ad