CBNRM là gì? Ý nghĩa của từ cbnrm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

CBNRM là gì? Ý nghĩa của từ cbnrm

CBNRM là gì ?

CBNRM là “Community Based Natural Resource Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CBNRM

CBNRM có nghĩa “Community Based Natural Resource Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng”. Phương pháp quản lý tài nguyên tự nhiên dựa trên sự hợp tác của cộng đồng địa phương.
CBNRM tập trung vào bảo vệ và phát triển tài nguyên một cách bền vững. Tích hợp sự tham gia của cộng đồng để đảm bảo lợi ích cộng đồng và bảo tồn môi trường.

CBNRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CBNRM là “Community Based Natural Resource Management”.

Post Top Ad