CPFR là gì? Ý nghĩa của từ cpfr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

CPFR là gì? Ý nghĩa của từ cpfr

CPFR là gì ?

CPFR là “Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPFR

CPFR có nghĩa “Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment”, dịch sang tiếng Việt là “Lập kế hoạch hợp tác, dự báo và bổ sung”. Chiến lược kinh doanh trong đó các đối tác thương mại hợp tác để cùng xây dựng kế hoạch, dự báo và tái cung ứng hàng hóa.
CPFR giúp cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng, giảm thiểu tồn kho, thúc đẩy tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý.

CPFR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPFR là “Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment”.

Post Top Ad