ECASS là gì? Ý nghĩa của từ ecass - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

ECASS là gì? Ý nghĩa của từ ecass

ECASS là gì ?

ECASS là “European Centre for Analysis in the Social Sciences” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ECASS

ECASS có nghĩa “European Centre for Analysis in the Social Sciences”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phân tích Khoa học Xã hội Châu Âu”. Tên cũa một trung tâm nghiên cứu liên ngành lớn ở Châu Âu.
Họ phân tích dữ liệu về khoa học xã hội xuyên quốc gia từ khắp Châu Âu.

ECASS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ECASS là “European Centre for Analysis in the Social Sciences”.

Post Top Ad