ISFJ là gì? Ý nghĩa của từ isfj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

ISFJ là gì? Ý nghĩa của từ isfj

ISFJ là gì ?

ISFJ là “Introverted, Sensing, Feeling, Judging” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ISFJ

ISFJ có nghĩa “Introverted, Sensing, Feeling, Judging”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng nội, nhạy cảm, cảm nhận, đánh giá”. Một trong 16 loại người theo hệ thống Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).
Từ này biểu thị cho những người hướng nội (I), theo chủ nghĩa cảm nhận (S), theo chủ nghĩa cảm xúc (F), và theo chủ nghĩa quyết định (J).
Theo mô tả thì đó gồm những người có trách nhiệm, chu đáo, và thích công việc thực tế.

ISFJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ISFJ là “Introverted, Sensing, Feeling, Judging”.

Post Top Ad