LISREL là gì? Ý nghĩa của từ lisrel - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

LISREL là gì? Ý nghĩa của từ lisrel

LISREL là gì ?

LISREL là “Linear Structural Relations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LISREL

LISREL có nghĩa “Linear Structural Relations”, dịch sang tiếng Việt là “Quan hệ cấu trúc tuyến tính”. Phương pháp trong phân tích đường kính thống kê, nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến và cấu trúc tuyến tính (LInear Structural RELations).

LISREL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LISREL là “Linear Structural Relations”.

Post Top Ad