MISU là gì? Ý nghĩa của từ misu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

MISU là gì? Ý nghĩa của từ misu

MISU là gì ?

MISU là “Multiple Installation for Single Users” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MISU

MISU có nghĩa “Multiple Installation for Single Users”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiều cài đặt cho một người dùng”. Nói đến khả năng cài đặt nhiều bản của một phần mềm cho một người sử dụng duy nhất.

MISU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MISU là “Multiple Installation for Single Users”.

Một số kiểu MISU viết tắt khác:
+ Marine Institute Student Union: Liên hiệp sinh viên Viện hàng hải. Tổ chức sinh viên tại một học viện hải dương.
+ Management Information Systems Unit: Đơn vị hệ thống thông tin quản lý.

Post Top Ad