OBJ là gì? Ý nghĩa của từ obj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

OBJ là gì? Ý nghĩa của từ obj

OBJ là gì ?

OBJ là “Objective” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OBJ

OBJ có nghĩa “Objective”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu”. Trong kinh doanh hoặc quản lý dự án, "objective" thường được sử dụng để chỉ mục tiêu hoặc kết quả cụ thể mà một tổ chức hoặc cá nhân cố gắng đạt được.
Nó có thể dùng để nói đến cái nhìn khách quan, tức là một cách tiếp cận không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân hay quan điểm riêng.
Trong giáo dục, "objective" thường được sử dụng để mô tả mục tiêu học thuật, những gì học sinh hoặc sinh viên cần đạt được sau một khoảng thời gian học tập.

OBJ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OBJ là “Objective”.

Một số kiểu OBJ viết tắt khác:
+ Object: Đối tượng. Trong lập trình và kỹ thuật, thì object (đối tượng) là một thực thể trong chương trình máy tính có thuộc tính và phương thức.
+ Objection: Sự phản đối.

Post Top Ad