ADBA là gì? Ý nghĩa của từ adba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

ADBA là gì? Ý nghĩa của từ adba

ADBA là gì ?

ADBA là “American Dog Breeders Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ADBA

ADBA có nghĩa “American Dog Breeders Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội những người nuôi chó Hoa Kỳ”. Tổ chức đăng ký chó tại Hoa Kỳ, chủ trì các cuộc thi và xác nhận giống chó.

ADBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ADBA là “American Dog Breeders Association”.

Một số kiểu ADBA viết tắt khác:
+ Anaerobic Digestion and Biogas Association: Hiệp hội khí sinh học và tiêu hóa kỵ khí. Tổ chức tại Anh quốc, thúc đẩy phát triển và sử dụng công nghệ xử lý chất thải hữu cơ thành khí sinh học.
+ Australian Defence Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ quốc phòng Úc.
+ American Dental Board of Anesthesiology: Hội đồng Gây mê Nha khoa Hoa Kỳ.
+ Anaerobic Digestion and Bioresources Association: Hiệp hội tài nguyên sinh học và tiêu hóa kỵ khí.
+ American Drag Boat Association: Hiệp hội thuyền kéo Mỹ.
+ American Dragon Boat Association: Hiệp hội Thuyền rồng Mỹ.

Post Top Ad