CAMPUS là gì? Ý nghĩa của từ campus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

CAMPUS là gì? Ý nghĩa của từ campus

CAMPUS là gì ?

CAMPUS là “Cognitive-Affective Model of Perceived User Satisfaction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAMPUS

CAMPUS có nghĩa “Cognitive-Affective Model of Perceived User Satisfaction”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình nhận thức - cảm tính về sự hài lòng của người dùng được cảm nhận”. Mô hình trong nghiên cứu về trải nghiệm người dùng, giải thích sự hài lòng của người dùng dựa trên cảm nhận và trạng thái tâm lý.
Nó kết hợp yếu tố kognitif và cảm xúc. Nhằm nghiên cứu trạng thái tâm lý của người dùng ảnh hưởng đến đánh giá toàn diện về sự hài lòng với sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống.

CAMPUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAMPUS là “Cognitive-Affective Model of Perceived User Satisfaction”.

Một số kiểu CAMPUS viết tắt khác:
+ Centralized Assembly Mobilized to Prepare, Unite, and Safeguard: Hội đồng tập trung được huy động để chuẩn bị, đoàn kết và bảo vệ.

Post Top Ad