CO là gì? Ý nghĩa của từ co - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

CO là gì? Ý nghĩa của từ co

CO là gì ?

CO là “Commanding Officer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CO

CO có nghĩa “Commanding Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Sĩ quan chỉ huy”. Người đứng đầu, kiểm soát một đơn vị quân sự và có quyền lực rất lớn.
Trách nhiệm của họ là lãnh đạo, quản lý nhân sự, và đảm bảo đơn vị thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

CO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CO là “Commanding Officer”.

Một số kiểu CO viết tắt khác:
+ Colorado.
+ Central Office: Văn phòng Trung tâm.
+ Company: Công ty.
+ Cobalt: Coban.
+ Corsican language: Ngôn ngữ Corsican.

Post Top Ad