COEIA là gì? Ý nghĩa của từ coeia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

COEIA là gì? Ý nghĩa của từ coeia

COEIA là gì ?

COEIA là “Combined Operational Effectiveness and Investment Appraisal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COEIA

COEIA có nghĩa “Combined Operational Effectiveness and Investment Appraisal”, dịch sang tiếng Việt là “Kết hợp hiệu quả hoạt động và đánh giá đầu tư”. Phương pháp đánh giá hiệu suất đầu tư trong lĩnh vực quân sự.
Nó kết hợp đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ và chi phí đầu tư để đưa ra quyết định thông minh.

COEIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COEIA là “Combined Operational Effectiveness and Investment Appraisal”.

Post Top Ad