CRTC là gì? Ý nghĩa của từ crtc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CRTC là gì? Ý nghĩa của từ crtc

CRTC là gì ?

CRTC là “Canadian Radio-television and Telecommunications Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRTC

CRTC có nghĩa “Canadian Radio-television and Telecommunications Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban phát thanh-truyền hình và viễn thông Canada”. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và cấp phép cho các dịch vụ truyền hình, radio, và viễn thông ở Canada.

CRTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRTC là “Canadian Radio-television and Telecommunications Commission”.

Post Top Ad