DESMOND là gì? Ý nghĩa của từ desmond - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

DESMOND là gì? Ý nghĩa của từ desmond

DESMOND là gì ?

DESMOND là “Diabetes Education and Self Management for Ongoing and Newly Diagnosed” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DESMOND

DESMOND có nghĩa “Diabetes Education and Self Management for Ongoing and Newly Diagnosed”, dịch sang tiếng Việt là “Giáo dục bệnh tiểu đường và tự quản lý khi đang tiến hành và mới được chẩn đoán”. Chương trình giáo dục, tự quản lý dành cho người mới được chẩn đoán và người có tiểu đường.
Chương trình này giúp họ hiểu và quản lý bệnh hiệu quả.

DESMOND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DESMOND là “Diabetes Education and Self Management for Ongoing and Newly Diagnosed”.

Post Top Ad