ERFC là gì? Ý nghĩa của từ erfc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

ERFC là gì? Ý nghĩa của từ erfc

ERFC là gì ?

ERFC là “Error Function” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ERFC

ERFC có nghĩa “Error Function”, dịch sang tiếng Việt là “Hàm lỗi”. Hàm toán học đo lường diện tích dưới đường cong phân phối chuẩn, thường xuất hiện trong thống kê và xử lý tín hiệu.

ERFC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ERFC là “Error Function”.

Một số kiểu ERFC viết tắt khác:
+ Economic and Revenue Forecast Council: Hội đồng dự báo kinh tế và doanh thu. Tổ chức chuyên đánh giá và dự báo kinh tế và doanh thu thuế cho một khu vực hoặc quốc gia.

Post Top Ad