ESE là gì? Ý nghĩa của từ ese - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

ESE là gì? Ý nghĩa của từ ese

ESE là gì ?

ESE là “Education Support Employee” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ESE

ESE có nghĩa “Education Support Employee”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên hỗ trợ giáo dục”. Những người làm công việc hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục.
Họ thường hoạt động tại các trường học với các nhiệm vụ như giáo dục đặc biệt, trị liệu ngôn ngữ, hướng dẫn học sinh, hỗ trợ công nghệ...

ESE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESE là “Education Support Employee”.

Một số kiểu ESE viết tắt khác:
+ East South-East: Đông Đông Nam Bộ.
+ Economic and Social Engagement: Sự tham gia kinh tế và xã hội.
+ End of Service Entitlement: Quyền lợi khi nghỉ việc.
+ Enzyme-Sensitive Electrode: Điện cực nhạy cảm với enzyme.

Post Top Ad