FONSI là gì? Ý nghĩa của từ fonsi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

FONSI là gì? Ý nghĩa của từ fonsi

FONSI là gì ?

FONSI là “Finding of No Significant Impact” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FONSI

FONSI có nghĩa “Finding of No Significant Impact”, dịch sang tiếng Việt là “Quyết định không có tác động đáng kể”. Một quyết định trong quá trình đánh giá ảnh hưởng môi trường, thường được sử dụng trong quản lý dự án.
Nó sẽ cho biết rằng dự án đó không tạo ra ảnh hưởng đáng kể.

FONSI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FONSI là “Finding of No Significant Impact”.

Post Top Ad