JEET là gì? Ý nghĩa của từ jeet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

JEET là gì? Ý nghĩa của từ jeet

JEET là gì ?

JEET là “Journal of Electrical Engineering & Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JEET

JEET có nghĩa “Journal of Electrical Engineering & Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí kỹ thuật & công nghệ điện”. Tạp chí chuyên sâu về kỹ thuật điện, xuất bản các nghiên cứu và bài báo trong lĩnh vực này.

JEET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JEET là “Journal of Electrical Engineering & Technology”.

Một số kiểu JEET viết tắt khác:
+ Joint Effort for Elimination of Tuberculosis: Nỗ lực chung để loại bỏ bệnh lao.
+ Journal of Engineering Education Transformations: Tạp chí chuyển đổi giáo dục kỹ thuật.
+ Joint E3 Evaluation Tool: Công cụ đánh giá chung E3.
+ Victory: Chiến thắng. Chiến thắng hoặc sự thành công trong cuộc thi, chiến tranh hoặc bất kỳ mục tiêu nào được đề ra.
+ Jeet Kune Do: Triệt quyền đạo. Phong cách võ thuật do Bruce Lee sáng lập, kết hợp các nguyên tắc linh hoạt và hiệu quả từ nhiều loại võ.
+ Journal of Ethics and Emerging Technologies: Tạp chí Đạo đức và Công nghệ mới nổi. Tạp chí chuyên ngành nghiên cứu về đạo đức và các công nghệ mới nổi.

Post Top Ad