MONRE là gì? Ý nghĩa của từ monre - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

MONRE là gì? Ý nghĩa của từ monre

MONRE là gì ?

MONRE là “Ministry of Natural Resources and Environment” trong tiếng Anh. MoNRE.

Ý nghĩa của từ MONRE

MONRE có nghĩa “Ministry of Natural Resources and Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Cơ quan chính phủ trong nhiều quốc gia.
Chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài nguyên tự nhiên, thực hiện chính sách bảo vệ môi trường.
MONRE thường đóng vai trò quan trọng trong đề xuất thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý rừng, quản lý nước...Nhằm duy trì sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

MONRE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MONRE là “Ministry of Natural Resources and Environment”.

Post Top Ad