NABCI là gì? Ý nghĩa của từ nabci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

NABCI là gì? Ý nghĩa của từ nabci

NABCI là gì ?

NABCI là “North American Bird Conservation Initiative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NABCI

NABCI có nghĩa “North American Bird Conservation Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến ​​Bảo tồn Chim Bắc Mỹ”. Một nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan, và cá nhân trên khắp Bắc Mỹ.
Với mục đích nhằm bảo tồn và quản lý các quần thể chim và môi trường sống của chúng.
Sáng kiến này tập trung vào việc thúc đẩy sự hợp tác để giải quyết những thách thức đối mặt với các loài chim và hệ sinh thái của chúng.

NABCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NABCI là “North American Bird Conservation Initiative”.

Post Top Ad