PROUD là gì? Ý nghĩa của từ proud - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

PROUD là gì? Ý nghĩa của từ proud

PROUD là gì ?

PROUD là “People for Real, Open and United Democracy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PROUD

PROUD có nghĩa “People for Real, Open and United Democracy”, dịch sang tiếng Việt là “Những người vì nền dân chủ thực sự, cởi mở và thống nhất”. Tổ chức hoặc phong trào hỗ trợ dân chủ mở và đoàn kết.

PROUD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PROUD là “People for Real, Open and United Democracy”.

Một số kiểu PROUD viết tắt khác:
+ Port Realizing our Unique Distinction: Cảng nhận ra sự khác biệt độc đáo của chúng tôi.
+ Professional Responsibility On Understanding and Defending Democracy: Trách nhiệm nghề nghiệp trong việc hiểu biết và bảo vệ nền dân chủ.

Post Top Ad