PUM là gì? Ý nghĩa của từ pum - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

PUM là gì? Ý nghĩa của từ pum

PUM là gì ?

PUM là “Please Understand Me” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PUM

PUM có nghĩa “Please Understand Me”, dịch sang tiếng Việt là “Hãy hiểu cho tôi”. Một yêu cầu hoặc tiêu đề của sách hoặc tác phẩm.
Thường ám chỉ mong muốn người khác hiểu rõ về suy nghĩ, cảm xúc hoặc tình huống của người nói.

PUM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PUM là “Please Understand Me”.

Một số kiểu PUM viết tắt khác:
+ Personal User Mobility: Tính di động của người dùng cá nhân. Ám chỉ khả năng di chuyển cá nhân trong các ngữ cảnh khác nhau, thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ.
+ Potentially Unwanted Modification: Sửa đổi tiềm ẩn không mong muốn.
+ Mariateguist Unified Party: Đảng thống nhất Mariateguist.
+ PU Magnifier: Kính lúp PU.
+ Public Utility Model: Mô hình tiện ích công cộng.
+ Patriotic Unity Movement: Phong trào đoàn kết yêu nước.
+ Persatuan Ulama Malaysia: Hiệp hội học giả Malaysia.
+ Persons Under Monitoring: Những người được giám sát.
+ Malaysian Ulama Association: Hiệp hội Ulama Malaysia.
+ Partition of Unity Method: Phương pháp phân vùng thống nhất.
+ Product Unit Manager: Giám đốc đơn vị sản phẩm.
+ Production Unit Manager: Giám đốc đơn vị sản xuất.
+ Privileged User Management: Quản lý người dùng đặc quyền.
+ Private User Mobility: Tính di động người dùng riêng tư.
+ Periodistas Unidas Mexicanas: Các nhà báo thống nhất Mexico.

Post Top Ad