SEX là gì? Ý nghĩa của từ sex - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

SEX là gì? Ý nghĩa của từ sex

SEX là gì ?

SEX là “Sign EXtend” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEX

SEX có nghĩa “Sign EXtend”, dịch sang tiếng Việt là “Mở rộng dấu hiệu”. Thuật ngữ dùng trong lập trình máy tính.
Nó đề cập việc mở rộng số bit của một số nguyên có dấu mà vẫn giữ nguyên giá trị của số đó.
Điều này thường được thực hiện để duy trì độ chính xác trong các phép toán số nguyên có dấu.

SEX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEX là “Sign EXtend”.

Một số kiểu SEX viết tắt khác:
+ Sodium Ethyl Xanthate: Natri etyl xanthat.
+ Special Energy eXchange: Trao đổi năng lượng đặc biệt.

Post Top Ad