DLI là gì? Ý nghĩa của từ dli - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

DLI là gì? Ý nghĩa của từ dli

Giải thích dli là gì và có ý nghĩa ra sao, từ dli là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

dli la gi

DLI là gì ?

DLI là “Defense Language Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLI

DLI có nghĩa “Defense Language Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện ngôn ngữ quốc phòng”.

DLI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLI là “Defense Language Institute”.

Một số kiểu DLI viết tắt khác:
+ Digital Library of India: Thư viện số Ấn Độ.
+ Drama League of Ireland: Liên đoàn kịch Ireland.
+ Device Layer Interface: Giao diện lớp thiết bị.
+ Defense Language Institute: Học viện ngôn ngữ quốc phòng.
+ Distributorless Ignition: Đánh lửa không phân phối.
+ Date Last Insured: Ngày bảo hiểm lần cuối.
+ Disneyland Info: Thông tin Disneyland.
+ Dolby Laboratories Inc.: Phòng thí nghiệm Dolby Inc..
+ Donor Lymphocyte Infusion: Nhà tài trợ truyền bạch huyết.
+ Diversity Leadership Institute: Học viện lãnh đạo đa dạng.
+ Direct Liquid Injection: Tiêm chất lỏng trực tiếp.
+ Distinct Location Identification: Xác định vị trí khác biệt.
+ Data Link Interface: Giao diện liên kết dữ liệu.
+ Deck-Launched Interceptor: Thiết bị đánh chặn ra mắt.
...

Post Top Ad