MPP là gì? Ý nghĩa của từ mpp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

MPP là gì? Ý nghĩa của từ mpp

MPP là gì ?

MPP là “Microsoft PowerPoint” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MPP

MPP có nghĩa “Microsoft PowerPoint”, là tên gọi của một “ứng dụng văn phòng” được phát triển bởi Microsoft và hoạt động trên hệ điều Windows.

MPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPP là “Microsoft PowerPoint”.

Một số kiểu MPP viết tắt khác:
+ Message Posting Protocol: Giao thức gửi tin nhắn.
+ Master of Public Policy: Thạc sĩ chính sách công.
+ Maximum Power Point: Điểm công suất tối đa.
+ Monthly Payment Plan: Gói thanh toán hàng tháng.
+ Maternity Pay Period: Thời gian trả thai sản.
+ Mobile Party Pays: Đảng thanh toán di động.
+ Moral and Political Philosophy: Triết lý đạo đức và chính trị.
+ Mass Privatization Program: Chương trình tư nhân hóa đại chúng.
+ Multilink Point-to-Point Protocol: Giao thức điểm-điểm đa điểm.
+ Multiphase Printing: In đa pha.
+ Maximizing Participation Project: Tối đa hóa dự án tham gia.
+ Minimum Payment Period: Thời hạn thanh toán tối thiểu.
+ Marked Point Process: Đánh dấu quá trình.
+ Modernization Planning Process: Quy trình hiện đại hóa.
+ Most Probable Position: Vị trí có thể xảy ra nhất.
+ Message Processing Program: Chương trình xử lý tin nhắn.
+ Material Processing Procedure: Quy trình gia công nguyên liệu.
+ Multi-Purpose Processor: Bộ xử lý đa năng.
+ Mission Planning Process: Quy trình lập kế hoạch nhiệm vụ.
+ Marketing Plan Pro: Kế hoạch tiếp thị chuyên nghiệp.
+ Military Personnel Policy: Chính sách nhân sự.
+ Manufacturing Process Plan: Kế hoạch quy trình sản xuất.
+ Mission Performance Plan: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.
+ Massively Parallel Platform: Nền tảng song song lớn.
+ Massively Parallel Processing / Processor: Xử lý song song lớn.
+ Multiple Profile Program: Chương trình nhiều hồ sơ.
+ Materials, Processes and Parts: Vật liệu, quy trình và bộ phận.
+ Mailer's Postmark Permit: Giấy phép dấu bưu điện.
+ Maintenance Process Plan: Kế hoạch bảo trì.
+ Multi-Phase Pump: Bơm nhiều pha.
+ Manpower Plans & Policy: Kế hoạch và chính sách nhân lực.
+ Medical Physics Publishing: Xuất bản Vật lý Y học.
+ Multi Phased Pinned: Ghim nhiều giai đoạn.
+ Merit Promotion Number: Số khuyến mãi bằng khen.
+ Manufacturing Process Procedure: Quy trình sản xuất.
+ Mechanical Polishing Planarization: Đánh bóng cơ học.
+ Military Pay Procedures Manual: Hướng dẫn thủ tục thanh toán quân sự.
+ Material Processing Platform: Nền tảng gia công vật liệu.
+ Master/Maintainability Program Plan: Kế hoạch chương trình thạc sĩ / bảo trì.
+ Mono Power Pack: Gói năng lượng đơn.
+ Modernization Program Plan: Kế hoạch chương trình hiện đại hóa.
+ Memoryless Polynomial Predistortion: Bộ nhớ đa thức không nhớ.
+ Merit Promotion & Placement Program: Chương trình khuyến mãi & vị trí.
+ Malleable Penile Prosthesis: Chân giả dễ uốn.
+ Management Publication Proposal: Đề xuất xuất bản quản lý.
+ Ministry for Petroleum Production: Bộ sản xuất dầu khí.
+ Mailer's Precancel Postmark: Dấu bưu điện.
+ Mobilization Program Pre-assignment: Chương trình huy động.
+ Maritime Power Projection: Dự báo sức mạnh hàng hải.
+ Mission Payload Package: Gói tải trọng nhiệm vụ.
...

Post Top Ad