SIMOPS là gì? Ý nghĩa của từ simops - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

SIMOPS là gì? Ý nghĩa của từ simops

SIMOPS là gì ?

SIMOPS là “Simultaneous operations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SIMOPS

SIMOPS có nghĩa “Simultaneous operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động đồng thời”.

SIMOPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SIMOPS là “SIMultaneous OPerationS”.

Một số kiểu SIMOPS viết tắt khác:
+ Simulation Operations: Hoạt động mô phỏng.
...

Post Top Ad