DEV là gì? Ý nghĩa của từ dev - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

DEV là gì? Ý nghĩa của từ dev

DEV là gì ?

DEV là “Devices” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DEV

DEV có nghĩa “Devices”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị”.

DEV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DEV là “Devices”.

Một số kiểu DEV viết tắt khác:
+ Developer: Nhà phát triển (trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình viên).
+ Deviation: Độ lệch.
+ Device: Thiết bị.
+ Deviate: Đi chệch.
+ Development: Phát triển.
+ Discrete Event: Sự kiện rời rạc.
+ Data Element Value: Giá trị phần tử dữ liệu.
...

Post Top Ad